This website uses cookies in order to offer you the most relevant information. Please accept cookies for optimal performance.

Accept | Read more

Tel: +359 52 392211; Fax: +359 52 392244

Проект BG-RRP-3.005-3304 “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЮНИКЕЪР СЪРВИСИС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Структурата за наблюдение и докладване - Главна дирекция “Европейски фондове
за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа

Имаме удоволствието да Ви информираме, че ЮНИКЕЪР СЪРВИСИС ООД сключи Договор за финансиране № BG-RRP-3.005-3304-С01 по Програмата за  икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор № BG-RRP-3.005 - “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните  предприятия“, финансирано от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU. Общата стойност на проекта е: 20 000.00 лв., от които 20 000.00 лв. безвъзмездно  финансиране.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в  малките и средните предприятия

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на  игитализация на малките и средните предприятия (МСП). ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ПО ПРОЕКТА: ЮНИКЕЪР СЪРВИСИС ООД предвижда чрез получената подкрепа по настоящата процедура да внедри следните решения от  Приложение 12 към УК, необходими за подобряване на дигиталните процеси и защитата на информация в дружеството: т. 15. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа и т. 16. Изграждане на система за  архивиране на информация. Двете ИКТ решения, които ще се внедрят чрез реализацията на проектното предложение ще  допринесат за ускоряване на прехода към цифровизация в дружеството и повишаване нивото ни на дигитализация.

Планираната в рамките на проекта инвестиция е съобразена с изискванията на принципа за "ненасяне на значителни вреди" върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход чрез ускорено прилагане на цифровите технологии в дейността на ЮНИКЕЪР СЪРВИСИС ООД.
Дата на стартиране: 05.06.2023 г.
Дата на приключване: 05.12.2023 г.